Arhive pe categorii: Aparitii editoriale

750. UN OM, O PASIUNE, MAI MULTE EXPRIMӐRI de Mihai-Athanasie Petrescu

UN OM, O PASIUNE, MAI MULTE EXPRIMӐRI[1]

IMG_20190905_0001IMG_20190905_0002IMG_20190905_0003

Mӑrturisesc cӑ eu am auzit întâi de aviatorul Alexandru Şcheul şi, mult mai târziu, de motociclistul Alexandru Şcheul. Asta, deşi am permis de conducere categoria “A” încӑ din 1983, iar brevet de zbor n-o sӑ obţin niciodatӑ. Normal, pasiunea mea pentru zburӑtori şi zburӑtoare e mai mare decât cea pentru vehiculele, mai mici sau mai mari, pe douӑ (trei, uneori) roţti. L-am şi vӑzut pe aviatorul mai sus menţionat conducând, în mai multe rânduri, parada piloţilor de avioane uşoare şi ultrauşoare la ediţii successive ale “Porţilor deschise” la Baza 71 Aerianӑ, la Luna, fӑrӑ a putea vreodatӑ (de, specificul manifestӑrii de la Luna) sӑ mӑ întâlnesc cu el faţӑ-n faţӑ.

Şi totuşi, preferinţa domnului Şcheul, din câte am înţeles atunci când, în sfârşit, l-am cunoscut personal, se pare cӑ se îndreaptӑ dintotdeauna cӑtre motoare …

Am folosit termenul ӑsta deliberat. Motoare, la propriu, mecanisme propulsoare, dar şi “motoare”, aşa cum sunt alintate motocicletele, motoare, aşa cum nepricepuţii denumesc, generic, tot ce e mecanic şi mişcӑ.

Cum de s-a întâmplat aşa? E simplu de aflat şi de înţeles citind cartea realizatӑ de doamna Maria Cristina Ţilicӑ, o binecunoscutӑ şi apreciatӑ realizatoare de la Televiziunea Românӑ.

Deşi nu am cunoscut-o personal pe doamna Ţilicӑ, o suspectez şi pe dumneaei de un penchant pentru mecanicӑ şi mai ales pentru zbor şi aviaţie. Nu cu mulţi ani în urmӑ a fӑcut o carte remarcabilӑ prin care nu a doar prezentat cea mai veche şi faimoasӑ formaţie de acrobaţie aerianӑ de la noi, Iacӑrii acrobaţi, ci a reuşit o analizӑ frumoasӑ şi profundӑ a personalitӑţii celor trei piloţi care alcӑtuiesc formaţia. De fapt, folosind o tehnicӑ asemӑnӑtoare a reuşit doamna sӑ aducӑ în faţa cititorilor şi portretul lui Sandu Şcheul.

Nu a venit cu o biografie gen Wikipedia a bucovineanului nnostru. Nu, a fӑcut ceva mult mai simplu şi mult mai uşor de receptat pentru orice cititor, priceput sau nu în ale mecanicii, pasionat sau nu de adunat colecţii: l-a provocat pe prietenul ei, motociclistul, mecanicul, colecţionarul, pilotul aviator Alexandru Şcheul la o discuţie despre el însuşi. Iar materialul rezultat, o adevӑratӑ confesiune, a fost pus în paginӑ, cu siguranţӑ dupӑ un plan foarte strict, aşa cum realizatorii de televiziune trebuie sӑ aibӑ.

Astfel, cunoaştem un tip simpatic, care, bӑiat mic fiind, profitӑ de absenţa tatӑlui sӑu de acasӑ şi îi “împrumutӑ” motoreta (Carpaţi, existӑ încӑ şi e expusӑ în Expo Moto Bucovina), inventeazӑ o tehnicӑ adecvatӑ taliei sale de copil pentru a o pune în funcţiune şi porneşte la plimbare pe strӑzi. Nu am de gând sӑ povestesc cartea, dar un astfel de eveniment trebuie citat, pentru cӑ este, evident, cheia care a deschis calea pasiunii pentru mecanicӑ a lui Sandu Şcheul, dupӑ se vede, la o vârstӑ foarte fragedӑ. Cum a evoluat aceastӑ pasiune?

Se poate vedea în douӑ, ba chiar în trei feluri. Sigur, cel mai comod e sӑ citeşti cartea despre care discutӑm aici … sau sӑ deschizi televizorul, pentru a-l vedea pe eroul nostru într-un scurt documentar (realizat, binenţeles, tot de Maria Cristina Ţilicӑ) pentru canalul TVR HD.

Dar existӑ şi a treia cale, aia puţin mai anevoioasӑ, dar şi mai dӑtӑtoare de satisfacţie: sӑ faci o turӑ – hai sa zicem de aproape 1800 km., cum am citit eu la întoarcere pe kilometrajul Rachetei mele celei Roşii – şi sӑ faci cunoştinţӑ cu Sandu Şcheul la “moşia” lui de la Horodnicul de Jos, undeva între Rӑdӑuţi şi Suceava. Acolo se poate vizita Expo Moto Bucovina – Expoziţie, nu muzeu, pentru cӑ toate piesele expuse sunt în perfectӑ stare de funcţionare. Dar acolo poţi, în primul rând, sӑ faci cunoştinţӑ cu acel tip simpatic, cum l-am caracterizat eu pe eroul cӑrţii.

Nu ştiu cum va primi el, domnul Alexandru Şcheul, categorisirea mea: “erou”. Şi cuvântul ӑsta are mai multe sensuri în limba românӑ. Eu l-am folosit cu sensul “personaj de carte”, dar, dacӑ nu m-aş teme cӑ modestia lui l-ar face sӑ încerce sӑ respingӑ termenul, l-aş utiliza şi cu sensul propriu, de om care face ceva ieşit din comun şi care meritӑ recunoştinţa celorlalţi. De fapt, Expo Moto nu este doar o colecţie a unui om. Expo Moto este o piesӑ de patrimoniu românesc şi mondial. În sala de expoziţie pot fi vӑzute motoare care ies în evidenţӑ prin ceva anume. Sigur, în primul rând prin faptul cӑ toate sunt rare, unele chiar unicate. Am avut curiozitatea de a arӑta elevilor mei câteva fotografii cu motociclete pentru a le surprinde reacţiile şi, surprinzӑtor, nu şi-au îndreptat preferinţa cӑtre carenatele moderne care fulgerӑ pe şoselele contemporane (pânӑ la urmӑ, ele sunt banale, prin frecvenţa apariţiei lor pe drumuri), ci spre masiva motocicletӑ care apare şi pe coperta volumului despre care discutӑm aici. Vorbesc despre copii care nu se pricep (încӑ) la motociclete. Nu au ales viteza sau vârful tehnicii actuale, ci estetica unei motociclete clasice. Sigur cӑ tinerii mei elevi nu au de unde sӑ ştie (acum ştiu, dupӑ ce le-am spus eu) care este valoarea de piaţӑ a unei motociclete de genul Zundapului participant la al doilea Rӑzboi mondial, altfel sigur ar fi ochit-o şi din punct de vedere material, doar sunt elevi la Economic.

Deci da, este un erou, un erou al recuperӑrii şi valorizӑrii patrimoniului. Într-o ţarӑ în care, din pӑcate, oamenii nu au ştiut sӑ pӑstreze în stare de funcţionare nici un avion IAR-80, produs tehnologic de vârf în perioada apariţiei sale, nici un autobus TV-1, TV-2, TV-7, TV-20 (deşi, se pare cӑ au şanse sӑ reînvie douӑ astfel de vehicule) (lista mea e scurtӑ şi subiectivӑ, mii de produse ale inteligenţei şi muncii românilor nu mai existӑ nici mӑcar în fotografii), iatӑ cӑ un om, nu o uzinӑ sau un muzeu, nu o instituţie culturalӑ, o persoanӑ fizicӑ a gӑsit o cale de a salva, recondiţiona şi reînmatricula motociclete clasice produse atât în ţӑrile blocului comunist, cât şi în restul lumii. Iar cartea doamnei Maria Cristina Ţilicӑ (sper sӑ ne cunoaştem mӑcar pe facebook) îl face cunoscut şi îl valorizeazӑ pe acest om.

Dupӑ ce am discutat despre conţinutul, tehnica scriiturii şi eroul cӑrţii, e cazul sӑ vorbim şi despre prezentare. Avem un volum extrem de frumos, în care textul este tipӑrit pe douӑ coloane (bilingv, românӑ şi englezӑ, traducerea fiind realizatӑ de colega mea, profa de englezӑ Catrinel Albert) pe hârtie lucioasӑ, de cea mai bunӑ calitate. Fiind om de televiziune, binenţeles cӑ autoarea a fӑcut apel la imagini, inserând în volum numeroase imagini în culori, opera fotografilor Doru Clipa, Eugen Demetercӑ şi, Ben Niţӑ, prietenul meu de la Bacӑu.

Aproape de fiecare datӑ îi invit pe cei care citesc cronicile mele sӑ citeascӑ volumul despre care am discutat. De data asta îi invit sӑ meargӑ la Expo Moto Bucovina. Sunt sigur cӑ domnul Alexandru Şcheul le va fi o gazdӑ la fel de bunӑ cum a fost şi pentru noi şi,oricum, vor pleca de acolo şi cu cartea de faţӑ în rucsac.

Închei cu o remarcӑ din partea pasionatului de aviaţie din mine: pe prima copertӑ a cӑrţii apare domnul Sandu Şcheul cӑlare pe Zundap. Sӑ ne uitӑm bine la el: e îmbrӑcat cu un combinezon de zbor. Semn cӑ (vorba lui Prévert) pot semna pentru afirmaţia cӑ Eroul nostru e la fel de îndrӑgostit de mecanicӑ şi motociclete pe cât este de zbor!

[1] Maria Cristina Ţiilica, Alexandru Şcheul Colecţia şi pasiunea sa pentru motociclete, Suceava, Editura Lidana, 2019

69858183_2368736316513548_7866043963365392384_n

Scrie un comentariu

Din categoria Aparitii editoriale, Uncategorized

749.O NOUA PERCEPŢIE A UNOR EVENIMENTE TRӐITE de Mihai-Athanasie Petrescu

O NOUA PERCEPŢIE A UNOR EVENIMENTE TRӐITE[1]

Domnul profesor Aurel Pentelescu ne oferӑ, prin acest volum, un alt fel de citire a “documentelor de partid şi de stat”, acelea pe care le-am citit, rӑscitit şi prelucrat la vremea lor.

Autorul realizeazӑ o culegere de comunicӑri prezentate de domnia sa de-a lungul anilor (post-decembrişti, desigur), în care propune o interpretare obiectivӑ, aşa cum spune domnia sa “sine ira et studio”, a unor momente marcante ale perioadei comuniste din istoria României, încercând sӑ (îşi) ne explice cum o societate democraticӑ, aşa cum era România interbelicӑ, s-a transformat dupӑ 1948 într-o ţarӑ condusӑ de un “partid-stat” (P.C.R.) şi de un dictator megaloman, efectele pe diferite planuri ale conducerii comuniste, dar şi care au fost motivele imploziei acelui tip de conducere a societӑţii.

Îi mulţumesc autorului pentru frumoasa dedicaţie şi îl asigur cӑ nu doar am avut rӑbdare sӑ îi citesc cartea, dar am fӑcut-o cu multӑ curiozitate şi cu folos.

[1] Aurel Pentelescu, Timp revolut Explorӑri în istoria recentӑ (1948-1989)

Scrie un comentariu

Din categoria Aparitii editoriale, Uncategorized

REPERE ŞI CERTITUDINI de Mihai-Athanasie Petrescu

REPERE ŞI CERTITUDINI[i]

IMG_20190723_0001IMG_20190723_0002

Pentru cei mai mulţi, Brӑtienii, acea “dinastie” de oameni politici care au influenţat atât de mult cursul istoriei românilor, sunt uşor de confundat. Nu şi pentru un istoric pasionat de ceea ce face. Biografiile oamenilor politici din familia Brӑtianu reprezintӑ, desigur, în acelaşi timp cu activitatea lor, un atrӑgӑtor subiect de cercetare, iar volumul de faţӑ, dedicat lui Gheorghe I. Brӑtianu este o pӑrticicӑ din istoria politicii şi ştiinţei româneşti.

Gheorghe I. Brӑtianu a fost politician liberal, dar noi, aici, nu despre dogme politice sau activitatea lui în parlament citim, ci despre perioada lui de formare intelectualӑ, participarea, în calitate de voluntar, cu acceptul tatӑlui sӑu, la luptele din primul Rӑzboi Mondial, pe frontul din Moldova, unde este şi rӑnit şi, în final, vom avea parte şi de o expunere a activitӑţii sale în sprijinul restauraţiei domniei lui Carol al II-lea.

Prin capitolele citate, facem cunoştinţӑ cu un tânӑr care ştia bine ce vrea. Nu a încercat sӑ profite de relaţiile tatӑlui sӑu, ci s-a bazat pe propriile forţe, afirmându-se ca tânӑrӑ speranţӑ într-un domeniu al ştiinţei: istoria. Şi nu oricum, ci publicând, la 18 ani, într-o revistӑ de mare prestigiu, Revista istoricӑ, un studiu, girat fiind de însuşi Nicolae Iorga. Sigur cӑ a continuat în acelaşi trend, devenind un istoric reputat, profesor universitar, cu funcţii de conducere în Universitatea din Bucureşti. Desigur, desfӑşurând, în acelaşi timp, şi o deosebit de importantӑ activitate politicӑ.

Nu numai cӑ nu a profitat de numele sӑu pentru a se sustrage de la efectuarea serviciului militar, dar Gheorghe I. Brӑtianu a cerut insistent şi a obţinut cinstea de a pleca pe front ca voluntar, fӑcând şcoala de ofiţeri şi, pânӑ la urmӑ, cazând ranit. Acelaşi sincer elan patriotic l-a caracterizat şi dupӑ intrarea României în al doilea Rӑzboi Mondial, când, din nou a insistat sӑ fie primit în armatӑ, participând la Campania din est, deşi statutul sӑu de professor universitar l-ar fi putut ajuta sӑ scape.

Relatӑrile despre Gheorghe I Brӑtianu sunt ilustrate şi susţinute de reproducerea, în text şi facsimile, a numeroase documente, care atestӑ caracterul de lucrare istoricӑ a textului prezentat, la fel ca şi albumul de fotografii care completeazӑ volumul.

Biografia lui Gheorghe I. Brӑtianu e completatӑ cu perioada postbelicӑ. Vorbim deja despre perioada stalinistӑ, iar Gheorghe I. Brӑtianu devine o victimӑ a regimului. Aici pot şi eu completa cu o mӑrturie privind detenţia sa la Sighetul Marmaţiei, în închisoarea pentru deţinuţi politici, unde a şi murit. IMG_1908IMG_1909Cartea lui Aurel Pentelescu şi Liviu Ţӑranu relateazӑ şi aceast aspect, aşa cum e şi normal, pentru a completa biografia personalitӑţii istorice descrise, ceea ce completeazӑ, rotund, lucrarea de evocare istoricӑ.

Tot spre atestarea celor prezentate, autorii au ales sӑ reproducӑ în integritatea sa şi primul text atestat din creaţia ştiinţificӑ a personalitӑţii evocate. Articolul publicat în revista lui Nicolae Iorga şi reprodus aici trebuie (şi asta face) sӑ demonstreze cӑ acurateţea şi minuţiozitatea ştiinţificӑ a lui Gheorghe I. Brӑtianu atestӑ talentul istoricului (dacӑ mai era nevoie şi de o altӑ demonstraţie, dupӑ faptul cӑ marele Iorga l-a promovat în revista pe care o conducea).

Pentru a concluziona, cred cӑ volumul despre care discutӑm este o lucrare necesarӑ pentru anihilarea unor pete albe din istoriografia noastrӑ. Fiind redactatӑ pe baza unor documente de arhivӑ, cartea pe care o avem în faţӑ dezvӑluie adevӑrata personalitate a unuia dintre Brӑtieni. Cu alte cuvinte, am citit împreunӑ o importantӑ carte de istorie, o completare necesarӑ a istoriografiei perioadei moderne.

[i] Aurel Pentelescu, Liviu Ţӑranu Pagini din tinereţea lui Gheorghe I. Brӑtianu (1898-1953), Buzӑu, Editura EDITGRAPH, 2018

Scrie un comentariu

Din categoria Aparitii editoriale, Uncategorized

SHAKESPEARE ŞI PERSONAJELE SALE de Mihai-Athanasie Petrescu

SHAKESPEARE ŞI PERSONAJELE SALE

Dragomirescu

Acum câteva zile am avut parte de o mare şi frumoasӑ surprizӑ, atunci când am primit cartea colegului meu de facultate şi prietenului Adrian Dragomirescu[i].

Am apucat sӑ rӑsfoiesc, rapid dar cu multӑ curiozitate, lucrarea vechiului meu prieten, de mulţi ani Bibliotecar şef la Biblioteca Facultӑţii de Limbi şi literaturi strӑine a Unversitӑţii din Bucureşti, facultate pe care am absolvit-o împreunӑ. Am descoperit un amplu “dicţionar” de personaje din cele 39 de piese ale Lebedei din Avon, având o scurtӑ caracterizare dupӑ un şablon şi trimiteri la soarta fiecӑruia în piesa respectivӑ.

Mӑrturisesc cӑ de multe ori mi-a trecut şi mie prin gând sӑ alcӑtuiesc un dicţionar de personaje, dar, mai puţin disciplnat şi organizat decât Adrian Dragomirescu, eu mi-am notat câte ceva, haotic, despre personaje din diferite genuri şi prea mulţi autori. Conştient cӑ o astfel de lucrare nu poate fi decât o schiţӑ incompletӑ, am aruncat demult notiţele şi m-am orientat spre alte obiective, pe care le-am atins, mai mult sau mai puţin, sau pe care încӑ le urmӑresc, vӑzându-le undeva, în zare.

Mӑ bucur cӑ Adrian a perseverat şi mӑ mai bucur de un lucru: uite cӑ avem multe preocupӑri comune, printre care Shakespeare, normal, suntem filologi cu diplomӑ, dar şi zburӑtoarele, el fiind un mare iubitor şi cunoscӑtor al elicopterelor.

Felicitӑri Adi!

[i] Adrian Dragomirescu Galeria “Persoanelor” Shakespeareiene, Bucureşti, Editura PRINTECH, 2016

Scrie un comentariu

Din categoria Aparitii editoriale, Uncategorized

CINE A FOST CEAUŞESCU?

CINE A FOST CEAUŞESCU?

Nu numai pentru cӑ azi “tovarӑşul Nicolae Ceauşescu, secretar General al Partidului Comunist Român, Preşedintele Republicii Socialiste Romania”[i] ar fi împlinit 100 de ani, ci mai ales pentru cӑ un cercetӑtor roşiorean a întreprins un demers istoric interesant, semnalez apariţia cӑrţii “FEŢELE LUI CEAUŞESCU”.

Lucrarea, semnatӑ de domnul Profesor Victor Gabriel Osӑceanu, a apӑrut în 2017 la Editura AIUS, din Craiova, în colecţia DRUM, iniţiatӑ de Direcţia pentru Culturӑ, Educaţie, Creaţie şi Sport din cadrul Primӑriei Roşiorii de Vede.IMG_20180125_0005

[i] Am folosit ghilimemele pentru a evidenţia sintagma folositӑ în anii domniei lui Nicolae Ceauşescu, nu din nostalgie.

Scrie un comentariu

Din categoria Aparitii editoriale, Uncategorized

THE LEGACY OF FLIGHT

(Multumesc Aurelian Bucur!)

Una dintre acele carti-album care ti se lipesc de maini si ochi (si de suflet), „The Legacy of Flight” este, in acelasi timp, o carte cu poze si, mai ales, o carte de istorie. Cele 132 de imagini selectate si comentate de arhivistii David Romanowski si Melisa Keiser, de la Muzeul National al Aerului si Spatiului Smithonian, din Washington, ne poarta prin toata istoria zborului, in atmosfera si in spatiu, de la Flyer One si fratii Wright la navele spatiale. Nu sunt uitate avioanele si elicopterele cu diferite destinatii, civile sau militare, nu sunt uitate unele recorduri si sunt mentionati o multime de zburatori. Un singura categorie neglijeaza autorii americani: zburatorii romani. Ca si cum Vuia sau Coanda nu ar fi existat. Dar daca n-ar fi existat? ce mai expuneau americanii la Smithonian oare?

img_20170129_0001

Scrie un comentariu

Din categoria Aparitii editoriale

RATACIREA SECUNDEI

Domnul profesor CONSTANTIN T. CIUBOTARU, membru al Uniunii Scriitorilor, s-a ratacit pret de o secunda si a iesit la liman cu a 25-a sa carte:

img_20170129_0002

Scrie un comentariu

Din categoria Aparitii editoriale

ISTORIA UNUI AVION ROMANESC de Mihai-Athanasie Petrescu

Sambata, 29 octombrie 2016, Aula Magna a Facultatii de Drept din Craiova a fost gazda unui foarte important eveniment editorial: lansarea monografiei IAR-93 OAMENI SI FAPTE locotenent-comandor av(iator) (r.) si av(ocat) activ GHEORGHE-ION VAIDA.

Au luat cuvantul pentru a prezenta lucrarea si autorul, dar, mai ales, pe personajul principal al cartii, o pleiada de personalitati care au contribuit la venirea pe lume a lui IAR-93 si la exploatarea sa. Pentru un civil ca mine, venit din afara aviatiei, manifestarea a reprezentat o frumosa, necesara si utila intrare in atmosfera.

Il felicit pe autorul monografiei pentru aceasta realizare de exceptie si ii multumesc pentru primire si pentru dedicatie.

img_20161030_0001 img_20161030_0002

Scrie un comentariu

Din categoria Aparitii editoriale

ATELIERUL DE FLUTURI

Virgil Diaconu, ATELIERUL DE FLUTURI, Pitesti, Editura Tiparg, 2016

Intr-un moment istoric nefavorabil poeziei, Virgil Diaconu a facut din poezie o religie si a ajuns unul din cei mai buni slujitori ai ei (Alex. Stefanescu)

atelierul-de-fluturi-2 atelierul-de-fluturi-1

Scrie un comentariu

Din categoria Aparitii editoriale

POESIA GRAFICA

Rodul unei colaborari aritistice internationale, initiata de prietenul meu Tudor Serbanescu. Aparuta la Editura ieseana ROTIPO

poesia-grafica-2

poesia-grafica-1

Scrie un comentariu

Din categoria Aparitii editoriale